دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ نیکی میناژ و مالوما و میریام فارس به نام توکو تاکا

دانلود آهنگ نیکی میناژ و مالوما و میریام فارس به نام توکو تاکا

دانلود آهنگ نیکی میناژ و مالوما و میریام فارس به نام توکو تاکا از سایت ونوس موزیک

آهنگ مخصوص افتتاحیه جام جهانی قطر ۲۰۲۰
آهنگ Nicki Minaj بنام Tukoh Taka

Nicki Minaj & Maluma & Myriam Fares Tukoh Taka Download Music venusmusic

پخش آنلاین آهنگ

پخش آنلاین دمو آهنگ

 

 

متن آهنگ توکو تاکا از نیکی میناژ

Tengo tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
تنگو توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا (يالا ساوا)
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا (يالا ساوا)
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Ayo)
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا (ايو)

Me, soy Trini
من، سويا تريني
Everyting di man have, dat a fi mi
هر چيزي كه انسان دارم، يك في مايل است
¿Dónde está el dinero? Papi, gimme
¿Dónde está el dinero؟ پاپي، بده
Pretty face, ugly gyal can't see me
چهره زيبا، گيال زشت نميتواند مرا ببيند
Made that pretty **** just let me do my little shimmy
ساخته شده كه **** زيبا فقط اجازه دهيد من شيميكوچولو خود را انجام دهم
That little **** fat, but that waist still skinny
ان **** كوچك چاق، اما ان كمر هنوز لاغر است
**** him so good that them men a get clingy
**** او را انقدر خوب است كه انها مردها چسبيده اند
I'm even wetter when I do it at the Henny (Ooh)
من حتي وقتي اين كار را در هني انجام ميدهم خيس تر هستم (اوه)
Wa-wa-wait, it's a great night
واي صبر كنيد، شب خوبي است
Me and my girls turned up, it's a date night
من و دخترانم امديم، شب قرار است
We got these **** so pressed, br-br-break lights
ما اين **** چراغهاي فشرده و br-br-break را دريافت كرديم
Them bars really ain't hittin' like a play fight
ميلههاي انها واقعا مانند دعواي بازي نيست
Yo, mira, mira, mira (Yeh)
يو، ميرا، ميرا، ميرا (يه)
Con mi copa amiga (Pah)
Con mi Copa amiga (Pah)
Loca, loca la vida (Sí)
لوكا، لوكا لا ويدا (Sí)
Yo soy muy rica (Wuh)
يو سويا ميريكا (ووه)
Papеl o plástica (Sah)
Papеl o plastica (Sah)
Some say "football", some say "soccer"
برخي ميگويند "فوتبال" و برخي ميگويند "فوتبال"
Likklе shot go block-a (Block-a)
Likklе shot go block-a (Block-a)

Tengo tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
تنگو توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا (يالا ساوا)
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا (يالا ساوا)
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
توكوه، توكوه تاكا، توكوه توه، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Ayo)
توكوه توه، تا تا، توكوه توه، تا تا (ايو)

¿Qué tal si me pego lento a tukoh taka? (Wuh)
چطور به توكوه تاكا ميچسبم؟ (هو)
Y esta es la vuelta cuando el perro ataca
و اين نوبت است كه سگ حمله ميكند
Oro es lo que tiene abajo de esa bata
طلا همان چيزي است كه شما در زير ان لباس داريد
Mmm, qué lindo me trata (Ey)
مام، چقدر خوب با من رفتار ميكند (هي)
Cuerpito 60-90 (Ah, ah)
بدن كوچك 60-90 (اه، اه)
Ella es gol al minuto 90 (What?; 90)
او در دقيقه 90 يك گل است (چي؟ 90)
No lo alquila ni lo pone en venta (Ah, ah)
او ان را اجاره نميدهد و براي فروش نميگذارد (اه، اه)
Eso es lo que en el barrio comentan porque (Jaja)
اين چيزي است كه انها در محله ميگويند زيرا (هاها)

Ah-ah, es ahí, la que anda por ahí
اه-اه، اون همونجاست كه راه ميره
Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí
ميخواهم ان را انطوري حركت دهم، اره، اره
Ah-ah, es ahí, la que anda por ahí
اه-اه، اون همونجاست كه راه ميره
Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí (Me gusta a mí)
او از من ميخواهد كه او را به اين شكل حركت دهم، بله، بله، بله (من ان را دوست دارم)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
هر كه، هر كه بگيرد، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
هر كه بكارد، تا تا، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
هر كه، هر كه بگيرد، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)
من مطمئن نيستم چه كنم (يالا ساوا)
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
هر كه، هر كه بگيرد، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
هر كه بكارد، تا تا، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
هر كه، هر كه بگيرد، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Myriam, habibi)
من مطمئن نيستم چه كار كنم، اما مطمئن هستم كه ميتوانم ان را انجام دهم (ميريم، حبيبي)

Khalina kelna nghani
خلينا كلنا نغاني
W nebni hwalayna jani
و نبني هواينا جاني
W el alam kelo yhani
و العلم كيلو يحاني
W el sot yehla w yaala
W el sot yehla w yaala
Khali el alam yesmaana
خلي العلم يسمانا
W taish el lahza maana
W taish el lahaza maana
W el FIFA btejmana
W el FIFA btejmana
Dehket el deni btemla
دهكت ال دني بتملا
Salam (Wait, wait, wait), essmaa
سلام (صبر كن، صبر كن، صبر كن)، اسماء
Salam, salam, salam, salam
سلام، سلام، صلح، صلح
Salam, alaykom
سلام عليكم
Khalo farha bidaykom
خالو فرها بيدايكم
Abshiro bel kheir yijikom, yi-yi
ابشيرو بل خير ييجيكوم، يي يي
Salam, alaykom
سلام عليكم
FIFA el hob tehdikom
FIFA el hob tehdikom
W yharek amalikom, yi-yi (Mondial)
W yharek amalikom, yi-yi (دوشنبه)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
هر كه، هر كه بگيرد، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
هر كه بكارد، تا تا، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
هر كه، هر كه بگيرد، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)
من مطمئن نيستم چه كنم (يالا ساوا)
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
هر كه، هر كه بگيرد، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta
هر كه بكارد، تا تا، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta
هر كه، هر كه بگيرد، هر كه بكارد، تا تا
Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)
من مطمئن نيستم چه كنم (يالا ساوا)

 

 

دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

Gal1VeR
𝓶𝓪𝓱𝓼𝓮𝓵🤍💫
یکشنبه , 27 نوامبر 2022
پاسخ

واووو جمیل جدا

Gal1VeR
اتاتاتنبعلم
یکشنبه , 11 دسامبر 2022
پاسخ

عالی