دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ جاستینا به نام عبور همراه متن از رسانه ونوس موزیک

دانلود آهنگ جاستینا به نام عبور

دانلود آهنگ جاستینا به نام عبور

دانلود آهنگ جاستینا به نام عبور از سایت ونوس موزیک

Justina Oboor Download Music venusmusicپخش آنلاین آهنگمتن آهنگ عبور

ﻣﻦ ﺧﻮﺩه ﺷﻌﻠﻪ ﯼ ﺁﺗﯿﺸﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻡ ﺭﺍﻫﯿﺸﻢ
می ﺪﻭﻧﻢ ﺩﺷﻤن هاﻡ می ﺴﻮﺯﻥ
ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎﺩﻡ
ﺑﺎﺵ یدﻭﺳﺖ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺵ
می ﺪﻭﻧﻢ بگی بشین
ﺑﺒﯿﻦ ﺩﺭها ﻫﻤﻪ ﺑﺴته ﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ ﺑه ﯾﮑﯽ ﺑﮕﯽ ﺭﻓﯿﻖ ﺩﺳﺘﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﻫﻪ ﺩﯾﺪی
آﺭﻩ ﺍﺯﻣﻢ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﻧﯿﺲ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺩی ﺗﻮو ﺟﯿﺶ ﺩﯾﺪی
ﺧﺮطﻮﻡ ﺳﺮ ﺭﺍﺳﺖ می ﮑنی ﭘﯿﺶ می رﯼ ﺷﯿﺮ می ﺸﯽ ﺳﺮ
ﺗﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺍﻫﻬﻪ نه ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻧمی ﮑﻨﻢ ﻧﻪ ﻟﻔﻈﻤﻮ ﮔﻨﮓ
ﻧمی ﮑﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﺣﻖ ﻧمی ﺨﻮﺭﻡ ﺟﻮﻥ می ﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﺳﺮ ﻧمی ﺒﺮﻡ
ﻏﺮﯾﻀﻪ ﯾﻓﺮﺿﻪ ﺗلقینه ﻫمه ﭽﯽ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﻣﻐﺰﺕ
ﻟﺬﺕ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺴﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻫمه ﭽﯽ ﻣﺒﻬﻢ
ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﺁﯼ ﺁﺩﻡ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﭼﯿﻢ ﺩﺭﮔﯿﺮﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺩﻧﺒﺎله ﺟﻮﺍبه ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺻﺎﻋﻘﺶ می ﺰﻧﻪ ﺁﺗﯿﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺍﻫﯿﺸﻢ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﭼﻪﺣﺎﻟﯿﻢ

ﻧﻪ می ﺸﻨﻮﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻫﻤﻮ ﺗﻮو ﺯﻣﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﻢ ﺑﺪﯼ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ
ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻧﺸد ﻧﺎﺟﯿﺎ ﺑﺪﺍﺩﻣﻮن نمی ﺮﺳﻦ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺁﺩﻡ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﺭﺯﻭﺷﻮ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻬﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ
ﺁﺭﺯﻭﻣﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ ﺑﺮﺩهﻫﺎ ﺁﺯﺍﺩﻥ ﺁﺯﺍﺩیها ﺯﻭﺭﻥ ﻗﺸﻨگی ها
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﺯﻣﻮﻥ ﺩﻭﺭﻥ ﺗلخی هارﻭ ﺗﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﺩﯾ هاﺭﻭ
ﺫﻭﺏ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺮﺕ ﻧﺸﻦ ﺣﻮﺍﺳﻤﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ می ﺸﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ
ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺩﻣﻪ ﻫﻤﯿﺸﻢ ﺣﺮﻓﺎﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻧﻪ ﯾﺎ
می فهمیش ﯾﺎ ﺭﺩ می ﺸﯽ ﺍﺯﺵ ﯾﺎ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ می ﮑﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺍﺯﻡ

برچسب ها
دیدگاه کاربران
دیدگاه خود را بگذارید

آهنگ های برگزیده